دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

خانم احمدوند( مدیر آموزش )

خانم دلفانی( كارشناس آموزش )

شماره های تماس:

  33221024 و 33221025 - 081

داخلی 5