دانشگاه علوم پزشکی همدان

روند معرفی دانشجو جهت کار دانشجویی

1)اخذ موافقت کتبی دانشجو از واحد متقاضی و ارائه اعلام نیاز به دانشکده طبق الگوی پیوست (1)

2)معرفی کتبی دانشجو توسط دانشکده به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

3)معرفی دانشجو به واحد درخواست کننده توسط مدیریت امور دانشجویی

 

الگوی پیوست (1)

معاون محترم آموزشی دانشکده ...........

موضوع : اعلام نیاز کار دانشجویی

با سلام و احترام

با توجه به درخواست خانم / آقای .................. دانشجوی رشته  ................... به شماره دانشجویی ............................ و با توجه به نیاز این مرکز جهت کار دانشجویی، خواهشمند است جهت معرفی نامبرده به مدیریت امور دانشجویی دانشگاه اقدام لازم را مبذول فرمایید./

 

واحد متقاضی