دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
اقدامات سال 1402
اهم اقدامات صورت گرفته در سال 1402 دانشکده پیراپزشکی نهاوند

اقدامات سال 1402

کلیپ صد ثانیه

گزارش تصویری اردوی جهادی
گزارش تصویری اردوی جهادی

گزارش تصویری اردوی جهادی

گزارش تصویری اردوی جهادی درمانی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ در روستای "تازه ناب علیا

 گروه رسانه ای کلاکت
انتشار آنوس معرفی گروه رسانه ای کلاکت

گروه رسانه ای کلاکت

انتشار آنوس معرفی گروه رسانه ای کلاکت

بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید
بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده با زحمات کتابدار محترم برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید

بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید

بروز رسانی و تجهیز کتابخانه دانشکده برای بهره برداری دانشجویان گرامی در نیمسال جدید