دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

خانم دلفانی( مدیر آموزش )

آقای ارزانیان ( کارشناس آموزش )

شماره های تماس:

  33221024 و 33221025 - 081

داخلی 5