دانشگاه علوم پزشکی همدان

نهاوند- میدان امام(ره) - ابتدای بلوار ولیعصر(عج) - دانشکده پیراپزشکی نهاوند

تلفن : 081

33221024

33221025

داخلی ها:

دبیرخانه و اپراتور : داخلی 1

معاونت آموزشی : دکتر عبدالملکی داخلی 3

امور اداری : خانم احمدوند داخلی 4

اداره آموزش : داخلی 5 خانم دلفانی و آقای ارزانیان

امور فرهنگی و فکس: داخلی 6 آقای زمانیان

امور عمومی و کارگزینی: آقای درویشی داخلی 7

امور رایانه: آقای مهندس ارزانیان داخلی 8

امور مالی : آقای مهندس زمانیان داخلی 9

کارشناس های بالینی : خانم کرمی و خانم سلگی داخلی 111

امور بالینی : خانم سیف داخلی 112

امور پژوهشی : آقای دکتر محمودی داخلی 113

کد پستی: 6591654851

کانال اطلاع رسانی: npf_umsha@

ایمیل : nahavandpira@yahoo.com