دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
انتقال یک دستگاه اسپکتروفوتومتر به آزمایشگاه دانشکده
انتقال یک دستگاه اسپکتروفوتومتر به آزمایشگاه دانشکده

انتقال یک دستگاه اسپکتروفوتومتر به آزمایشگاه دانشکده

����با توجه به بازدید برد تخصصی جهت افزایش ظرفیت رشته آزمایشگاه و نباز مبرم و بروز کردن تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده دکتر محمودی با پیگیری های خود یک دستگاه اسپکتروفوتومتر در بیمارستان قلب فرشچیان همدان را به دانشکده انتقال دادند.

پذیرش دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند.
پذیرش دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند.

پذیرش دانشجوی رشته علوم آزمایشگاهی در دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند.

در راستای توسعه و پیشرفت دانشکده پیراپزشکی نهاوند در جذب دانشجو، با پیگیری های مستمر دکتر محمودی ریاست دانشکده پیراپزشکی نهاوند هیئت ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی همدان از زیرساخت های این دانشکده بازدید کرد.

اقدامات سال 1402
اهم اقدامات صورت گرفته در سال 1402 دانشکده پیراپزشکی نهاوند

اقدامات سال 1402

کلیپ صد ثانیه

گزارش تصویری اردوی جهادی
گزارش تصویری اردوی جهادی

گزارش تصویری اردوی جهادی

گزارش تصویری اردوی جهادی درمانی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ در روستای "تازه ناب علیا