دانشگاه علوم پزشکی همدان

گزارش عملکرد واحد کتابخانه دانشکده پیراپزشکی نهاوند در سال 1402:

 

ردیف

گزارش عملکرد سالانه 1402

1

خرید 113 جلد کتاب فارسی

3

بازدید هیئت بورد از کتابخانه جهت جذت رشته کارشناسی فوریت پزشکی

4

بازدید هیئت بورد پرستاری از کتابخانه دانشکده ورضایت کامل از کتاب های موجود این رشته

5

ارائه خدمات کتابخانه ای به مراجعین در زمینه های مختلف

6

خدمات امانت بین کتابخانه ای و تامین مدارک

7

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم برای انطباق وضعیت کتابخانه با استانداردهای موجود

8

شناسایی نیازهای اطلاعاتی مراجعه کنندگان

9

انجام خدمات آماده سازی کتاب بعد از انجام خدمات فنی (فهرست نویسی و رده بندی)

10

اقدامات لازم جهت امانت و تهیه کتب مورد نیاز

11

مرتب کردن قفسه های کتب

12

پیگیری دیر کردهای منابع