دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
آقای دکتر امیر عبدالملکی
 
مرتبه علمی: استادیار
 
رشته تحصیلی: علوم تشریحی
 
مدرک تحصیلی: دکتری ph.D
 

رزومه CV

شماره های تماس:

  ۳۳۲۲۱۰۲۴ و ۳۳۲۲۱۰۲۵ - ۰۸۱