دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 خانم دکتر اعظم شریفی
 
مرتبه علمی: استادیار
 
رشته تحصیلی: پرستاری
 
مدرک تحصیلی: دکتری پرستاری
 

رزومه CV

شماره های تماس:

  33221024 و 33221025 - 081