دانشگاه علوم پزشکی همدان
لیست اخبار صفحه :1
تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند
تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند

تقدیر و تشکر از کتابدار محترم دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند

به پاس زحمات بی شائبه شما همکار محترم شاهد توسعه کمی و کیفی خدمات کتابخانه دانشکده پیراپزشکی شهرستان نهاوند در طول سال گذشته بوده ایم که این افتخار به همت دستان پر توان شما فراهم آمده و روزهای روشنی را نوید می دهد لذا از زحمات بی شائبه و بی دریغ شما تشکر و قدر دانی نموده ، امید است با اتکال به خداند سبحان و در سایه پشتکارتان شاهد رشد و بالندگی و ارتقاء فرهنگ مطالعه در ایران اسلامی باشیم .