دانشگاه علوم پزشکی همدان

" آئین نامه امتحانات "

بسمه تعالی

قوانین و مقررات امتحانات دانشکده پیراپزشکی نهاوند

*دانشجویان گرامی با آرزوی موفقیت متذکر می گردد توجه و رعایت این نکات در جلسات آزمون الزامی است

قبل از برگزاری آزمون

 

 دانشجویانی که ساعت آزمون دو درس آنها در یک زمان واحد برگزار می گردد می باید قبل از شروع آزمون هماهنگی های لازم را با مسئول آموزش دانشکده بعمل آورند .

زمان آزمون  

 امتحانات پایان نیمسال طبق برنامه اعلام شده انجام خواهد شد و غیر قابل تغییر است .

 

 حضور دانشجو حداقل 15 دقیقه قبل از برگزاری آزمون در دانشکده الزامی است و در صورت تاخیر دانشجو مجبور به ارائه تعهد خواهد بود .

ضوابط جلسه آزمون   

 همراه داشتن اصل کارت دانشجویی در کلیه جلسات آزمون الزامی است و در صورت عدم ارائه کارت شناسایی دانشجو مجبور به ارائه تعهد خواهد بود .

 کلیه دانشجویان موظفند طبق شماره صندلی اعلام شده از طرف دایره امتحانات در جای خود قرار گیرند . این شماره در هر آزمون تغییر خواهد کرد و عدم توجه دانشجو به شماره صندلی و یا تعویض آن تخلف محسوب می شود .

 دانشجویانی که با خود گوشی موبایل همراه دارند لازم است آن در حالت خاموش (off) قرار داده و قبل از شروع امتحان در جایگاه مخصوص که به همین منظور تعبیه شده است قراردهند .

 فقط دانشجویانی که اسامی آنها در لیست صورت جلسه امتحانی وجود دارد مجاز به امضای صورتجلسه خواهند بود .

 همراه داشتن کلیه وسایل مورد نیاز ( خودکار ، مداد ، پاک کن و غیره ) توسط دانشجو الزامی است . استفاده از ماشین حساب در جلسه آزمون با اجازه مدرس امکان پذیر است . در این صورت همراه داشتن ماشین حساب شخصی الزامی است .

تخلفات جلسه آزمون

 همراه داشتن گوشی تلفن همراه در جلسه امتحان تخلف محسوب شده و مراقبین می توانند دانشجو را از جلسه آزمون محروم نمایند .

 همراه داشتن هرگونه یادداشت (د ست نوشته مرتبط یا غیر مرتبط با سئوالات امتحانی ) کتاب ، کیف دستی  ، وسایل صوتی و ارتباطی ،  کف نویسی ، صحبت کردن ، نگاه کردن به ورقه دیگری ، ارائه کارت دانشجویی جعلی تخلف امتحانی محسوب می شود

خارج کردن برگه سئوالات و پاسخنانه ها از جلسات آزمون ممنوع است .

 استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب در جلسه آزمون ممنوع است .

در صورت تائید تخلف یا تقلب دانشجو توسط مدرس یا مراقب آزمون دانشجوی متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه معرفی خواهد شد .

مبادله هرگونه وسایل در جلسه آزمون مجاز نیست .

استفاده از ماشین حساب در جلسه آزمون با اجازه مدرس امکان پذیر است . در این صورت همراه داشتن ماشین حساب شخصی الزامی است .